1.        מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר.

1.1.      מדיניות פרטיות. מפעיל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיו. מפעיל האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן השירות. 

1.2.      המידע שמפעיל האתר אוסף. במהלך הגלישה באתר מפעיל האתר יאסוף מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל  שיכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעיל האתר ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.

1.3.      מבלי לגרוע באמור לעיל, מפעיל האתר עשוי לאסוף גם את המידע המפורט להלן:

1.3.1.     מידע הקשור בשירותים בהם המשתמש התעניין.

1.3.2.      מידע הקשור לאתרים בהם גלש המשתמש.

1.3.3.      איסוף נתונים אודות מיקום. מפעיל האתר רשאי לאסוף נתונים המבוססים על מיקום המשתמש. המשתמש מאשר למפעיל האתר לאסוף את נתוני המיקום שלו ולעשות שימוש בנתוני המיקום בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות.

1.4.      שמירת מידע ואבטחתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר בשרתי מפעיל האתר המוגנים במערכות ונהלי אבטחת מידע שנועדו לצמצם את הסיכון שהמידע ייחשף לגורמים לא מורשים. המידע ישמש בין היתר למטרות המפורטות להלן:

1.4.1.      לשיפור השירותים והתכנים המוצעים באמצעות האתר.

1.4.2.      לשינוי או ביטול שירותים או תכנים המוצעים באמצעות האתר.

1.4.3.      התאמת השירותים והתכנים בהתאם להעדפות המשתמש לרבות באמצעות התאמת פרסומות.

1.4.4.      לצורך ניתוח סטטיסטי של התנהגות המשתמשים באתר.

1.5.      שימוש בעוגיות (cookies). מפעיל האתר רשאי לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל. המשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

1.6.      איסוף נתונים באמצעות Google Analytics. מפעיל האתר עושה שימוש ב Google Analytics לאיסוף נתוני גלישה אנונימיים לצורך שיפור השירותים המוצעים באמצעות האתר. לעניין זה מובהר כי Google Analytics אוסף בין היתר מידע אודות הדפים הנצפים, תדירות השימוש באתר, זמן השהייה בכל עמוד, אופן ההגעה לאתר וכיוצב'. 

1.7.      הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי הוראות חוק התקשורת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת פרטים בעמודי נחיתה המפורסמים על ידי מפעיל האתר, המשתמש מסכים ומאשר למפעיל האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתו הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות למשתמשות.

1.8.      בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש שפרטיו יוסרו מרשימת התפוצה של מפעיל האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית הודעת פרסומת שתשלח אל המשתמש מאת מפעיל האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת yesh@yeshmarketing.co.il ובמקרה כזה לא יישלחו אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת. למען הסר כל ספק מובהר, כי אין בהודעת ההסרה כדי למנוע ממפעיל האתר לשלוח אל המשתמש הודעות מערכת (הודעות שאינן דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת).

1.9.      בקשה לעיון במידע. המשתמש זכאי לבקש ולקבל גישה למידע המוחזק על ידי מפעיל האתר בכפוף למגבלות הקבועות על פי דין. על אף האמור לעיל, מפעיל האתר רשאי לדחות בקשת עיון במקרה שחשיפת המידע תפגע או עשויה לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים.

1.10.   בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981: המשתמש רשאי לבקש את מחיקת פרטיו ממאגר המידע של מפעי האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים למשתמש למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באמצעות האתר.

1.11.   הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעיל האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, בין היתר לצורך הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.

1.12.   העברת מידע לצדדים שלישים. מפעיל האתר עשוי להעביר את המידע לצדדים שלישיים גם ללא אישור המשתמש במקרים המפורטים להלן:

1.12.1.   במקרה של הפרת תנאי השימוש האתר, או במקרה שהמשתמש ביצע פעולה לא חוקית באמצעות האתר.

1.12.2.   במקרה שמפעיל האתר יקבל צו שיפוטי שיורה לו למסור מידע אודות משתמש.

1.12.3.   במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש למפעיל האתר או למי מטעמו.

1.12.4.   בכל מקרה שמפעיל האתר יסבור כי העברת המידע נחוצה למניעת נזק למשתמש, לגופו או לרכושו.

1.13.    כמה זמן ישמר המידע? מפעיל האתר תשמור את המידע כל עוד הוא נחוץ לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות וכל היותר במשך התקופה הקבועה בדין, כפי שתעודכן מעת לעת.

1.14.   בקשות בעניין מדיניות הפרטיות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל yesh@yeshmarketing.co.il