תנאי שימוש

 1. הוראות כלליות
  • תנאי השימוש מהווים הסכם משפטי מחייב. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר yeshmarketing.co.il  להלן: "האתר"). הנך מתבקש לקרוא בעיון את הוראות תנאי השימוש וככל ואינך מסכים עם כל האמור בו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  • האתר מופעל על ידי ישעיהו ריב, ע.מ 024580359 (להלן: "מפעיל האתר").
   כתובת מפעיל האתר

Abbazia di Mirasole

Strada consortile Mirasole 7

Opera (MI)

20073

Italy

 • כותרות התנאי השימוש והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.
 • שינויים באתר: האתר ו/או תנאי השימוש באתר ניתנים לשינוי בכל עת על ידי מפעיל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה. התנאים הקובעים הם כפי שיהיו בכל מועד ומועד.
 • פרטיות: השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. אנא קרא אותה בעיון. קישור למדיניות פרטיות
 • קבלת דבר פרסומת. מובהר כי במועד מסירת פרטים באמצעות עמודי האתר המשתמש עשוי להתבקש לאשר קבלת הודעות פרסומת, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעיל האתר ו/או מי מטעמו כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת").
 1. קניין רוחני
  • כל מידע ו/או תוכן המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, לוגואים הנם בבעלות בלעדית של בעלי הזכויות ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, ואין לעשות בהם שימוש.
  • אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעיל האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 2. הפרות וסעדים
  • אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעיל האתר או מבעל הזכויות המתאים. מפעיל האתר רשאי להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  • מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, רשאי מפעיל האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי האחראי לכאורה לפרסום המפר (להלן: "הצד האחראי"), על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולא תועלה נגדו כל טענה מצד הצד האחראי, לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעיל האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.
  • מפעיל האתר רשאי לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או את הוראות תנאי השימוש.
  • מובהר בזאת, כי מפעיל האתר רשאי לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שיהא מחויב להודיע על כך מראש או בדיעבד.
 3. מיאון אחריות והגבלת אחריות
  • הגבלת אחריות כללית. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות השימוש באתר.
  • מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
  • אחריות מפעיל האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן.
  • העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעיל האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.
  • מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא .(AS-IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
  • העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את מפעיל האתר. מובהר כי תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.
  • לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ולמתן הודעה למפעיל האתר בקשר להפרה או כל תלונה אחרת ניתן לפנות אל מפעיל האתר באמצעות שליחת הודעה לכתובת זו
 1. הדין החל

הדין החל. פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלה ו/או כל פעולה או סכסוך הקשורה באתר ו/או בפירוש תנאי השימוש, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט